ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νίκης 5-7

TΗΛ.:  210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail: press@minfin.gr

 Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Όπως είναι γνωστό, προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι με την εφαρμογή των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011, η Κυβέρνηση επέλεξε ως μέτρο άμεσης απόδοσης που υποκαθιστά τις μειωμένες αποδόσεις άλλων μέτρων χωρίς να αυξάνει την επιβάρυνση της οικονομίας, την επιβολή ειδικού τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με οικιακή ή εμπορική χρήση.

Κριτήρια για την επιλογή του μέτρου αυτού ήταν τα εξής:

α.  η καθολικότητα, η αναλογικότητα και η δυνατότητα ταχείας είσπραξης των σχετικών εσόδων,

β.  ελάχιστη συμβολή στην περαιτέρω αύξηση της ύφεσης, σε σύγκριση με άλλα μέτρα αμέσου αποτελέσματος (όπως π.χ. αύξηση εμμέσων φόρων), και

γ. ο έμμεσα αλλά σαφώς ανταποδοτικός χαρακτήρας του μέτρου, καθώς επιβάλλεται σε περιουσία της οποίας η πραγματική αξία εξαρτάται απολύτως από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του μέτρου είναι τα εξής:

–  Επιβάλλεται ειδικό τέλος διάμεσου ύψους 4 ευρώ ανά τ.μ. στις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν και τη βάση επιβολής του Τ.Α.Π. του άρθρου 24 του ν.2130/1993.

–  Το τέλος αυτό θα εισπραχθεί μέσω των επόμενων λογαριασμών της ΔΕΗ προκειμένου να επιτευχθεί άμεση εισπραξιμότητα και η υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του 2011.

–  Αφορά 5,079 εκατομμύρια οικιακές και εμπορικές παροχές που αφορούν δομημένες επιφάνειες συνολικού εμβαδού 562 εκατομμυρίων  τετραγωνικών μέτρων αντικειμενικής αξίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, 560 δισ. ευρώ  και εμπορικής αξίας 1 τρισ. ευρώ κατά τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

–  Το επιβαλλόμενο, συνεπώς, τέλος αντιστοιχεί σε 2‰ (δύο τοις χιλίοις) της πραγματικής αξίας των ακινήτων, επιβάρυνση απολύτως ανεκτή και αναλογική σε σχέση με την πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας την οποία σκοπεί να διασφαλίσει. Για την αναλογικότητα του μέτρου, τα νεόδμητα κτίρια επιβαρύνονται  περισσότερο σε σχέση με τα παλαιότερα και σε βάθος 25ετίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 64% των κατοικιών στην Ελλάδα έχει ηλικία μεγαλύτερη από 25 έτη και μόνο 2%  έχουν δομηθεί κατά την τελευταία πενταετία.

Σημειώνεται ότι η σχετική τροπολογία θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή.

Ερωτήσεις – απαντήσεις

 1. 1.      Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;

Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή  επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

 1. 2.      Έχει ληφθεί πρόνοια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνους, επιδοτούμενους ανέργους και ανάπηρους;

Φυσικά. Είναι προφανές ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το τέλος να είναι απολύτως αναλογικό. Ειδικότερα, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (€ 0,5), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (και εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των € 3.000 ανά τ.μ.), εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ (1/1-31/8 για το 2011 ή 1/1-30/4 για το 2012), ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο.

 1. 3.      Πώς υπολογίζεται το έκτακτο ειδικό τέλος;

Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. Συγκεκριμένα:

Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.) Τιμή ζώνης Παλαιότητα Συντελεστής
0,5 για ευπαθείς ομάδες έως 26 έτη 1
3 έως € 500 25-20 έτη 1,05
4 € 501-1000 19-15 έτη 1,1
5 € 1001-1500 14-10 έτη 1,15
6 € 1501-2000 9-5 έτη 1,2
8 € 2001-2500 4-0 έτη 1,25
10 € 2501-3000
12 € 3001-4000
14 € 4001-5000
16 € 5001 και άνω
 1. 4.      Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους;

Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο (παρ. 7, άρ. 24, ν. 2130/1993)*

 1. 5.      Σε τι είδους ακίνητα επιβάλλεται το τέλος;

Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α. (άρ. 24, ν. 2130/1993).

 1. 6.      Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τέλους;

Με την εφαρμογή δέκα συντελεστών, από 0,5 (για τις ευπαθείς ομάδες) έως και 16 ευρώ (για πολύ ακριβές περιοχές) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την εφαρμογή συντελεστή προσαύξησης για τα νεόδμητα κτίρια.

 1. 7.      Πώς εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα του τέλους;

Το θέμα της εισπραξιμότητας του τέλους κατέστησε επιβεβλημένη την ανάγκη επιβολής του με βάση τα δεδομένα των μηχανογραφικών καταστάσεων της ΔΕΗ.

 1. 8.      Πώς καταβάλλεται το ειδικό έκτακτο τέλος;

Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

– για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,

– για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.

 1. 9.      Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν καταβληθεί το τέλος;

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί  προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν  στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή  ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο,   ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)  Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος.


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

* Απαλλαγές που προβλέπει ο ν. 2130/1993 (άρθ. 24, παρ. 7) από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) των ακινήτων οι πάσης φύσεως ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων που ανήκουν:

α)   Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις  ή εκμεταλλεύσεις.

β)   Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

γ)  Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση  δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

δ)    Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε)  Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες  του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως  και κωδικοποιήσεως  των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά  αποδεδειγμένα  σκοποί εθνωφελείς  ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

στ) Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί  από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών  τους σκοπών.

ζ)   Στα ξένα  κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται  για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

η)   Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

θ)   Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

–  Ως  δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)

– Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν  εισόδημα.

–  Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

ι)    Τα κτίσματα  που βρίσκονται  εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

Σχόλια Facebook

27 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Σε περίπτωση που επικαρπώτρια είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς δικαίωμα απαλλαγής και ψιλός κύριος ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα τι γίνεται?

  • Επειδή δεν έχουν γίνει γνωστές τέτοιες είδους λεπτομέρειες ακόμα, θα σας παραπέμψουμε στον σύνδεσμο επικοινωνίας του Υπουργείου που βρίσκεται στην απάντηση του πιο πάνω σχόλιου

 2. Μία οικογένεια αποτελούμενη από ένα 80-τη και μία 75-τη, η οποία διαθέτει μία κατοικία προικώα του 1935 στο Ψυχικό και των οποίων το μηνιαιο εισόδημα από συντάξεις είναι
  ΕΥΡ 1’200.-, χωρίς άλλα εισοδήματα, μας λέει ο.κ.Βενιζέλος πώς θα πληρώσουν την εισφορά ακινήτων;

 3. Σε ποια υπηρεσία και σε ποιον αριθμό στέλνουμε sms και τι ακριβώς δηλώνουμε όταν είμαστε πολύτεκνοι, με σκοπό να τροποποιηθεί η εισφορά ακινήτου στη ΔΕΗ;

 4. Τι ισχύει για τα ακίνητα, που ειναι αγορασμένα με δάνειο Τράπεζας; Εφ΄όσον μέχρι τη λήξη του δανείου, αυτό ανήκει στην Τράπεζα, και δεν μπορώ, εάν θέλω,να το πουλήσω,δεν θα πρέπει να πληρώσει και την έκτακτη εισφορά;Ευχαριστώ.

  • Δεν νομίζουμε να σας κάνουν αυτή τη χάρη… Αλλά για να είστε σίγουρος συζητήστε το με τον λογιστή σας ή καποιο δικηγόρο, ή επικοινωνήστε με το Υπουργείο Οικονομικών:

   http://www3.mnec.gr/contactForm.aspx

 5. ;Έχω διατηρητεο σπιτι .Διαμένω ανοιξη και καλοκαιρι μονον..Δεν αποφέρει έσοδα παρα μονο πολλα έξοδα για την συντηρησή του ( κατασκευής 1930). Απαλλάσσομαι ΄της καταβολής εισφοράς ;

  • Σχετικά με τα ξενοδοχεία δεν γνωρίζουμε. Το sms το στέλνετε πάντα στο ίδιο νούμερο ανεξαρτήτως σε ποια κατηγορία ανήκετε

 6. Έχω πουλήσει ένα ακίνητο στις 23. 8. 11, θέλω να ξέρω αν έχω κάποια υποχρέωση σχετικά με το τέλος μέσω της ΔΕΗ, ή αν θα το πληρώσει ο νέος ιδιοκτήτης ολόκληρο;

  • από ότι ξέρουμε το τέλος το πληρώνει ο νέος ιδιοκτήτης. αν ο λογαριασμός της δεη ειναι ακόμα στο όνομα σας, πρέπει να κάνετε άμεσα την αλλαγή στη ΔΕΗ. Αν δεν είναι στο όνομά σας, δεν νομίζουμε ότι συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας

   • Σχετικά με την ερώτηση και την απάντηση στο ερώτημα του (alex
    Καταχωρήθηκε Οκτωβρίου 20, 2011 στις 9:48 ΠΜ
    Έχω πουλήσει ένα ακίνητο στις 23. 8. 11, θέλω να ξέρω αν έχω κάποια υποχρέωση σχετικά με το τέλος μέσω της ΔΕΗ, ή αν θα το πληρώσει ο νέος ιδιοκτήτης ολόκληρο;)

    Θα ήθελα να ρωτήσω με ποιά λογική το τέλος θα το πληρώσει ο νέο ιδικτήτης, εάν δηλαδή έρθει στην κατοχή κάποιου ακίνητο στις 01/11/11 για ένα μήνα θα πληρώσει το τέλος για την χρήση όλου του 2011, αφού το τέλος αφορά όλο το 2011? λογικά θα έπρεπε να πληρωθει ποσοστιαία αλλα δεν γνωρίζω εάν αυτο υπάρχει στην εγκύκλιο ή πως μπορεί να συμφωνηθεί με τους συναλλασσομένους.???υπάρχει κάποια σαφής απάντηση ?

 7. Είμαι χωρισμένη και έχω την επιμέλεια του ανηλίκου παιδιού μου. Μένω σε ακίνητο όπου για το 50% έχει υψηλή κυριότητα το ανήλικο παιδι ενώ για το υπόλοιπο 50% η υψηλη κυριότητα ανήκει στον πρώην σύζυγο. Η επικαρπια ανήκει 100% στον πρώην σύζυγο. Η διαμονή μου στο σπίτι κατακτήθηκε με δικαστική απόφασή. Η ΔΕΗ είναι στο όνομα μου. Ήρθε ο λογαριασμός με τον φόρο για τα ακίνητα και ο πρώην σύζυγος αρνηται να καταβάλει το πόσο. Τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση που καλούμε να πληρώσω για ένα ακίνητο που δεν μου ανήκει και ο κύριος κάτοχος/επικαρπωτης αρνηται να καταβάλει το πόσο;

  Ευχαριστώ.

 8. Γνωρίζετε αν ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς γίνεται στα τετραγωνικά των κύριων χώρων ή και στα τετραγωνικά των βοηθητικών; Το ρωτάω αυτό γιατί στην περιοχή μου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, και μόνο για τα δημοτικά διαμερίσματα τα δημοτικά τέλη υπολογίζονται με βάση το σύνολο των τετραγωνικών (κύριων και βοηθητικών χώρων) οπότε ο λογαριασμός της ΔΕΗ αναφέρει το σύνολο, κάτι που δεν ισχύει για την έδρα του Δήμου όπου τα τέλη υπολογίζονται μόνο για τους κύριους χώρους

 9. ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΕΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΠΑΡ ΟΛΟ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ.

  • ανατρεξτε στα προηγουμενα σχόλια, για τα στοιχεια επικοινωνιας με το Υπουργείο

 10. Εάν ηλεκτροδοτηθεί για πρώτη φορά ένα κτίσμα εντός του Νοεμβρίου, θα επιβαρυνθεί με το έκτακτο ειδικό τέλος;

 11. δεν εχουμε δηλωσει οτι το σπιτι ανηκει σε αναπηρο και εληξε η προθεσμια. τι μπορουμε να κανουμε τωρα.τι sms στελνουμε και που? Τωρα μπορω να στειλω?

  • μπορείτε να στείλετε το sms με τους γνωστους κανόνες στ γνωστό νούμερο, ακόμα και αν έχει λήξει η προθεσμία. σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτησή σας, θα γίνει αφαίρεση του ποσού που έχετε πληρώσει μέσω συμψηφισμού σε μελλοντικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ

 12. Στον υπολογισμό του φόρου μου δεν υπολογίστηκε σωστά η παλαιότητα του κτιρίου. Που πρέπει να πάω και να το διορθώσω στον Δήμο ή στην Εφορία?

  • αυτο που πληρωνουμε τωρα ειναι για το 2011. το 2012 θα ερθει αλλο χαρατσι σε 4 δοσεις:

   8. Πώς καταβάλλεται το ειδικό έκτακτο τέλος;

   Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

   – για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,

   – για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.