Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019: Πόσο και πώς μπορούν να διαφημίζονται οι υποψήφιοι στα ΜΜΕ

0
105

Το πλαίσιο της προβολής των υποψηφίων επικεφαλής συνδυασμών και συμβούλων σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 ορίζει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία καθορίζεται ο τρόπος χρήσης των χώρων για την προεκλογική προβολή των συνδυασμών.
Επισημαίνεται ότι, εκτός των χώρων αυτών, απαγορεύεται η χρήση (ανάρτηση, επικόλληση κλπ) πάσης φύσεως εκλογικού υλικού.

Περιορισμοί στην προβολή συνδυασμών και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο 
Ειδικότερα: 
-Για τους δηµοτικούς συνδυασμούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1) εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια.
-Για τους περιφερειακούς συνδυασµούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1) εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια µε εξαίρεση την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που επιτρέπεται ένα ανά νοµό.
-Για τους δήµους µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων ο ανωτέρω περιορισµός ισχύει για κάθε κοινότητα.
-Απαγορεύεται η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, πέραν των χώρων που θα οριστούν για τους σκοπούς αυτού. Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών, µόνο στους χώρους αυτούς, καθώς και μέσα στο χώρο των εκλογικών κέντρων.
-∆εν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε χώρους που γειτνιάζουν µε νοσηλευτικά ιδρύµατα και σχολεία, ενώ οι ώρες λειτουργίας και η κλίµακα έντασης θα καθοριστούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.
-Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων µέσω του τύπου καθώς και η διανοµή τους από υπηρεσίες του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ωστόσο, δεν εµποδίζονται οι συνδυασµοί να διακινούν οι ίδιοι το σχετικό υλικό στους χώρους αυτούς ή µέσω ταχυδροµικών αποστολών, διαδικτύου κλπ.
– Δεν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού µέσω του συστήµατος διακίνησης της αλληλογραφίας του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, των Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους.
-Την παραµονή και την ηµέρα των εκλογών, απαγορεύονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις, η πραγµατοποίηση οµιλιών, η χρήση κάθε μέσου διαφήµισης (π.χ αφίσες, έντυπο υλικό), ραδιοτηλεοπτικής προβολής και προβολής στο διαδίκτυο.
Επιπλέον, τίθενται απαγορεύσεις κατά την προεκλογική προβολή για τους υποψήφιους περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους. 
Ειδικότερα: 
•Απαγορεύεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών.
•Απαγορεύεται η λειτουργία εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών.
•Για τους ανωτέρω αναφερόµενους υποψηφίους, δεν επιτρέπεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόµενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων,
εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων κάθε μορφής.
•Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ, αεροπανώ, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής σε εξωτερικούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούµενα μέσα.
•Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής.
•Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οιονδήποτε εξωτερικό χώρο.
•Οι ανωτέρω περιορισµοί που αναφέρονται στη διακίνηση φυλλαδίων και λοιπού προεκλογικού υλικού από τους συνδυασµούς, ισχύουν και για τους υποψηφίους.
•Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων µέσω του τύπου, καθώς και η διανοµή τους από τις υπηρεσίες του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Οι υποψήφιοι μπορούν όµως να διακινούν το σχετικό υλικό προβολής τους δια χειρός στους ανωτέρω χώρους ή σε άλλους χώρους ή µέσω ταχυδροµικών αποστολών, διαδικτύου κλπ.
•∆εν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού µέσω του συστήµατος διακίνησης της αλληλογραφίας του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, των Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους.
Προβολή και εμφανίσεις υποψηφίων στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο

Η προεκλογική περίοδος για την προβολή και τις εµφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των υποψήφιων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.

Με τον όρο «εµφανίσεις» νοούνται οι συνεντεύξεις, η συµµετοχή σε κάθε είδους εκποµπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράµµατα, η κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήµατος κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισµοί για τα ανωτέρω πρόσωπα: 
1. Απαγορεύεται η άµεση ή έµµεση παρουσίαση εκποµπών που μεταδίδονται από δηµόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο.
2. Οι εµφανίσεις τους σε κάθε είδους εκποµπές των δηµόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται
ως εξής:
-2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εµβέλειας
-1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εµβέλειας
-1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες
-Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται ως εµφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενηµέρωση που παρέχεται από τα αιρετά µονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους.
Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθµιση που προβλέπει τον αριθµό των εµφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασµών να συµµετέχουν χωρίς περιορισµό σε εκποµπές µε οργανωµένες συζητήσεις εφόσον: 
α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασµών από το αρµόδιο πρωτοδικείο, έχει διασφαλιστεί η συµµετοχή τουλάχιστον 3 ακόµη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές και
β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαµβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων.
γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, μετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασµών.
Σηµειώνεται ότι για τις εµφανίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται η καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό αντάλλαγµα. Τυχόν αποδεδειγµένη πραγµατοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το αξίωµα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόµιµους εκπροσώπους των αντίστοιχων μέσων. 

 

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.