Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τα… οικονομικά των εκλογών

0
125

Το πλαίσιο της διακίνησης των εσόδων και των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 ορίζει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται τι αποτελεί έσοδα και τι δαπάνες για τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους και δίνονται επεξηγήσεις για τη διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων των υποψηφίων.

Η έννοια των εσόδων και δαπανών των περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών και των υποψηφίων (δηµοτικών και περιφερειακών) συµβούλων ορίζεται ως κατωτέρω:

ΕΣΟ∆Α: Έσοδα για τους συνδυασµούς και τους υποψηφίους, νοούνται ποσά που προέρχονται από εισφορές
-φυσικών προσώπων και
-πολιτικών κοµµάτων ή/και συνασπισµών κοµµάτων, που χορηγούνται σε αυτούς για τις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου. Στα έσοδα περιλαµβάνονται και τα ποσά που προέρχονται από τη διάθεση ονοµαστικοποιηµένων διπλότυπων εισιτηρίων εκδηλώσεων.

Τα διπλότυπα αυτά εισιτήρια αριθµούνται και θεωρούνται από τη ∆.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του δήµου και στα στελέχη τους αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας (Α∆Τ) ή του διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο διατίθεται. Η δυνατότητα της διάθεσης διπλότυπων εισιτηρίων εκδηλώσεων παρέχεται και στους υποψήφιους.

Σηµείωση: Η διάθεση των εισιτηρίων αυτών, γίνεται υπό τον περιορισµό του ανωτάτου ορίου χρηµατοδότησης των συνδυασµών και των υποψηφίων από το ίδιο πρόσωπο (2.000 για τους συνδυασµούς και 500 ευρώ για τους υποψήφιους). Τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση των εισιτηρίων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 και το 1/5 αντίστοιχα του ανωτάτου ορίου δαπανών συνδυασµών και υποψηφίων.

ΔΑΠΑΝΕΣ: ∆απάνες των συνδυασµών και των υποψηφίων είναι τα ποσά που δαπανώνται για την προετοιµασία, τις ανάγκες και τη διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, καθώς και η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασµούς και υποψηφίους, οι οποίες αποτιµώνται σε χρήµα.

Στην κατηγορία των αποτιµώµενων σε χρήµα παροχών και διευκολύνσεων, περιλαµβάνεται η διάθεση ή παραχώρηση δωρεάν ή µε µειωµένο αντάλλαγµα αγαθών ή υπηρεσιών που αφορούν, π.χ. τη χρήση από τους συνδυασµούς περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών, ακινήτων ως εκλογικών κέντρων, την έκδοση φυλλαδίων και τα ταχυδροµικά τέλη για την αποστολή τους, την προβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων στον τύπο, στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, σε διαδικτυακούς τόπους κ.ο.κ.
Για τον καθορισµό των κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.

Διακίνηση εσόδων και δαπανών συνδυασµών και υποψηφίων 

Η διακίνηση των εσόδων και δαπανών γίνεται µέσω τραπεζικών λογαριασµών (σε τράπεζες εγκατεστηµένες στην Ελλάδα), που τηρούνται στο όνοµα του επικεφαλής του συνδυασµού υποψήφιου περιφερειάρχη ή δηµάρχου ή του οριζόµενου διαχειριστή.

Η υποχρέωση τήρησης τραπεζικών λογαριασµών ισχύει και για τους υποψήφιους συµβούλους.

Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να προβούν στο άνοιγµα αυτοτελών λογαριασµών σε νόµιµα λειτουργούσες στη χώρα τράπεζες και υποκαταστήµατα αυτών, µέσω των οποίων θα διακινούνται τα έσοδα και οι δαπάνες του συνδυασµού και των
υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Ειδικότερα:
i. Τα έσοδα των συνδυασµών και των υποψηφίων, µε την επιφύλαξη των εσόδων από εισιτήρια εκδηλώσεων, διακινούνται σε ποσοστό 100% του συνολικού ύψους τους µέσω τραπεζικών λογαριασµών.
ii. Οι δαπάνες των συνδυασµών και των υποψηφίων διακινούνται οµοίως µέσω τραπεζικών λογαριασµών, σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους.
iii. Το ύψος του λογαριασµού δεν µπορεί να υπερβεί το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων.
Οι επικεφαλής των συνδυασµών ή οι οριζόµενοι από αυτούς διαχειριστές και οι υποψήφιοι, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τους λογαριασµούς αυτούς στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων, η οποία συνιστάται στην έδρα της οικείας
Περιφέρειας, προκειµένου να ασκήσει τα ελεγκτικά της καθήκοντα.

Οι Επιτροπές Ελέγχου ∆απανών, θα πρέπει να απευθύνονται στις οικείες τράπεζες προκειµένου να διακριβώσουν την κίνηση των λογαριασµών των συνδυασµών και των υποψηφίων. Με σχετικό έγγραφό µας, ζητείται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, να διευκολύνουν οι τράπεζες το έργο των Επιτροπών Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Διαχείριση των οικονοµικών συνδυασµών και υποψηφίων 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, για τη διαχείριση των οικονοµικών του συνδυασµού, ο επικεφαλής υποχρεούται να ορίσει συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Σηµειώνεται ότι, ο ορισµός διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτικός µόνο σε Ο.Τ.Α. µέχρι 10.000 κατοίκους. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν οριστεί διαχειριστής, ο επικεφαλής του συνδυασµού είναι εκ του νόµου προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση.

Η εξουσία του διαχειριστή ολοκληρώνεται το αργότερο εντός έτους από τη διενέργεια των εκλογών µε την περάτωση όλων των οικονοµικών εκκρεµοτήτων και το κλείσιµο του τραπεζικού λογαριασµού.

Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονοµικών τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι συνδυασµοί οφείλουν να διαθέτουν ειδικό αυτοτελή Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Για το  σκοπό αυτό, ο επικεφαλής του συνδυασµού ή ο διαχειριστής υποβάλλει στην οικεία ∆.Ο.Υ. σχετική γραπτή δήλωση, στην οποία αναγράφεται η επωνυµία του συνδυασµού και το όνοµα του επικεφαλής του.

Ο Α.Φ.Μ. εκδίδεται στο όνοµα του συνδυασµού και ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δηµοτικής περιόδου, ενώ διακόπτεται σε περίπτωση µη ανακήρυξης του συνδυασµού.

Τηρούµενα στοιχεία Βιβλία εσόδων – δαπανών 

Οι συνδυασµοί υποχρεούνται να τηρούν ειδικό απλότυπο βιβλίο εσόδων – δαπανών, το οποίο θεωρείται κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου από την Α’ ∆.Ο.Υ. της έδρας της οικείας περιφέρειας ή του δήµου.

Στο βιβλίο καταχωρούνται:
– όλα τα έσοδα και οι δαπάνες κατά την προεκλογική περίοδο,
– το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, ο Α.Φ.Μ. και ο Α.∆.Τ. ή διαβατηρίου όσων καταβάλλουν στο συνδυασµό οποιοδήποτε ποσό,
– το όνοµα και ο Α.Φ.Μ. του πολιτικού κόµµατος ή/και του συνασπισµού κοµµάτων που συνεισφέρει στον συνδυασµό οποιοδήποτε ποσό, και
– τα ατοµικά στοιχεία των προσώπων στα οποία καταβάλλεται οποιαδήποτε δαπάνη από το συνδυασµό, δηλαδή ανεξαρτήτως του είδους της.

Για κάθε οικονοµική συναλλαγή (έσοδο ή δαπάνη) µνηµονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά.

Αντίγραφο του βιβλίου, αποστέλλεται εντός 30 ηµερών από την ηµέρα των εκλογών στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων.
∆ηµοσιότητα και διαφάνεια των εσόδων και των δαπανών Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 10, στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί Κεντρική Βάση ∆εδοµένων (∆ιαφάνεια), στην ιστοσελίδα της οποίας οι συνδυασµοί και υποψήφιοι αναρτούν τα έσοδα, τις δαπάνες τους και τα οικεία παραστατικά.

Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για συνδυασµούς και υποψηφίους σε δήµους µέχρι 10.000 κατοίκους.

Οι επικεφαλής των συνδυασµών ή οι διαχειριστές τους οφείλουν, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και το αργότερο µέχρι την ανακήρυξη συνδυασµών, να ζητήσουν ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Βάση ∆εδοµένων, προκειµένου να αναρτούν τοσύνολο των εσόδων και των δαπανών που πραγµατοποιούν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Η υποχρέωση ανάρτησης αφορά στα έσοδα και τις δαπάνες τόσο των συνδυασµών όσο και των υποψηφίων τους (περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων).

Η µή τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης, η απόκρυψη ή παραποίηση των οικονοµικών τους στοιχείων, συνεπάγεται τις αντίστοιχες κυρώσεις ή ακόµη και έκπτωση του επικεφαλής και των υποψηφίων σε περίπτωση υπέρβασης των δαπανών τους κατά 1/3 του ανωτάτου επιτρεπόµενου ορίου αυτών.

Ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτοµέρειες θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήµαρχοι, υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση εκλογικών εσόδων-δαπανών, τόσο για τους αντίστοιχους συνδυασµούς όσο και για λογαριασµό τους.

Τις ίδιες καταστάσεις οφείλουν να καταρτίσουν και όσοι από τους λοιπούς υποψηφίους:

α) εξελέγησαν περιφερειακοί και δηµοτικοί σύµβουλοι
β) οι πέντε (5) πρώτοι αναπληρωµατικοί των συνδυασµών
γ) όσοι τυχόν αναδειχθούν σύµβουλοι κατά τη διάρκεια της περιφερειακής ή
δηµοτικής περιόδου και
δ) οι συνδυασµοί και υποψήφιοι εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί καταγγελία για υπέρβαση του ανωτάτου ορίου εκλογικών δαπανών στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προβλέπονται και οι σχετικές προθεσµίες για τις ανωτέρω περιπτώσεις γ’ και δ’.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων – δαπανών στην οποία µνηµονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά και αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο όσων εισέφεραν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και η συγκεντρωτική κατάσταση, υποβάλλονται εντός τριάντα (30) ηµερών από την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασµών και υποψηφίων από το οικείο πρωτοδικείο, στην Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον τρόπο σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης συνδυασµών και υποψηφίων.

Στο επόμενο: Εκλογές 2019: Αναλυτικός οδηγός για τον τρόπο χρήσης χώρων προβολής

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.