Εκλογές 2019: Αναλυτικός οδηγός για τον τρόπο χρήσης χώρων προβολής

0
88

Τον τρόπο χρήσης των χώρων που διατίθενται από τα δηµοτικά συµβούλια στους συνδυασµούς των υποψηφίων, για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών του Μαΐου 2019 αποσαφηνίζει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κοµµάτων ή των συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων που µετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι επικεφαλής των συνδυασµών υποψήφιοι δήµαρχοι ή υποψήφιοι περιφερειάρχες ή οι εκπρόσωποι των συνδυασµών τους, οι εκπρόσωποι των συνδυασµών των κοινοτικών εκλογών και µεµονωµένοι υποψήφιοι των κοινοτικών εκλογών, συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη, µε πρόσκληση του δηµάρχου αµέσως µε την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ήτοι:

α) για τις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

β) για τις Δηµοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των συνδυασµών συµφωνήσουν οµόφωνα, υπογράφεται πρακτικό που είναι υποχρεωτικό για το δηµοτικό συµβούλιο, το οποίο συγκαλείται αµέσως, µε µοναδικό θέµα τη διάθεση των δηµοτικών χώρων στα κόµµατα ή στους συνασπισµούς συνεργαζοµένων κοµµάτων, στους συνδυασµούς των υποψηφίων των δηµοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών και στους µεµονωµένους υποψήφιους των κοινοτικών εκλογών, για την προεκλογική προβολή τους.

Αν στη σύσκεψη αυτή, που θα προκαλέσει ο δήµος δεν παρευρεθούν ή δεν συµφωνήσουν τα πολιτικά κόµµατα ή οι συνασπισµοί συνεργαζοµένων κοµµάτων που µετέχουν στις Ευρωεκλογές, οι εκπρόσωποι των συνδυασµών των υποψηφίων για τις κοινοτικές, δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, το δηµοτικό συµβούλιο υποχρεούται να καθορίσει και διαθέσει από µόνο του τους χώρους αναλογικά και επί ίσοις όροις. Με τον όρο «αναλογικά» νοείται, ότι η έκταση των χώρων που διατίθενται:

Προκειµένου για τις Ευρωεκλογές θα βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τη δύναµη που είχαν τα κόµµατα ή οι συνασπισµοί συνεργαζοµένων κοµµάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των τελευταίων εκλογών, ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, ιδίως για τα πρωτοεµφανιζόµενα στις ευρωεκλογές κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων, και η δύναµή τους σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.

Προκειµένου για τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές, σε συνδυασµούς µε µεγάλη εκλογική δύναµη, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των τελευταίων δηµοτικών εκλογών, θα διατεθούν περισσότεροι χώροι για την προεκλογική τους προβολή, απ’ ότι σε συνδυασµούς µε µικρή εκλογική δύναµη ή πρωτοεµφανιζόµενους.

Για τους τελευταίους (πρωτοεµφανιζόµενους) συνδυασµούς λαµβάνεται υπόψη και το στοιχείο της τυχόν υποστήριξής τους από πολιτικό κόµµα ή πολιτικά κόµµατα και η εκλογική δύναµη αυτών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.

∆εν θεωρείται πρωτοεµφανιζόµενος ο συνδυασµός που εµφανίζεται µε διαφορετική ονοµασία απ’ αυτήν των προηγούµενων δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών, εφόσον ο επικεφαλής αυτού υποψήφιος είναι το ίδιο πρόσωπο.

Η επί «ίσοις όροις» µεταχείριση αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν διασφάλιση ισοδύναµων προϋποθέσεων προεκλογικής προβολής κατά την κατανοµή των χώρων σε ίση µεταχείριση ως προς τους χώρους εκείνους οι οποίοι είναι προσφορότεροι λόγω θέσεως για την προεκλογική τους προβολή.

Προκειµένου για τους συνδυασµούς υποψηφίων και για τους µεµονωµένους υποψηφίους για τις κοινότητες, ο χώρος που θα διατεθεί για τη συγκεκριµένη κατηγορία εκλογών επιµερίζεται εξίσου σε όλους τους συνδυασµούς ή τους µεµονωµένους υποψηφίους της οικείας κοινότητας.

Η προβολή των συνδυασµών και των µεµονωµένων υποψηφίων στους χώρους που διατίθενται γίνεται µέσα σε µόνιµα και σταθερά πλαίσια που έχουν κατασκευάσει οι δήµοι ή σε προσωρινά και κινητά που κατασκευάζονται και τοποθετούνται µε δαπάνες των συνδυασµών.

Μπορούν όµως να παραχωρηθούν και άλλοι χώροι πρόσφοροι για αφισοκόλληση, ιδιαίτερα από τους δήµους που δεν έχουν προβεί στην κατασκευή και διάθεση στους συνδυασµούς των υποψηφίων, µόνιµων πλαισίων. Μετά τον καθορισµό των χώρων αυτών από τα δηµοτικά συµβούλια ή τον οικείο Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, απαγορεύεται η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η τοποθέτηση από τους συνδυασµούς, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους που τους διατίθενται, των οποίων οι διαστάσεις δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 µέτρα καθώς και τροχόσπιτα που το µήκος τους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) µέτρα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 αυτής της απόφασης. Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση µεγαφωνικών συσκευών.

Σε περίπτωση που οι δήµοι, έχουν τοποθετήσει µόνιµα πλαίσια σε στύλους των οργανισµών κοινής ωφέλειας και των Ο.Τ.Α., τα πλαίσια αυτά διατίθενται στους συνδυασµούς και στους µεµονωµένους υποψήφιους επίσης αναλογικά και επί ίσοις όροις.

Με τον ίδιο τρόπο διατίθενται τα σταθερά πλαίσια της εµπορικής διαφήµισης που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους και που την προεκλογική περίοδο διατίθενται στους συνδυασµούς, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.

Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ ή αεροπανώ ή άλλων αντικειµένων πάνω από δρόµους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανώ ή αεροπανώ οι δήµοι υποχρεούνται για την άµεση αφαίρεσή τους.

Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιτς) σε ανοικτούς χώρους που καθορίζονται από τα δηµοτικά συµβούλια, µε την προϋπόθεση ότι δεν παρεµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και δεν δηµιουργούνται γενικά οποιασδήποτε µορφής προβλήµατα για την ασφαλή κυκλοφορία.

Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σηµαιών και γενικά προεκλογικού διαφηµιστικού υλικού, από πλαστική ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιµο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ, χρώµατα κλπ.

Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή συνθηµάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δηµοσίων ή ιδιωτικών χώρων όπως και σε χώρους, επίσης, που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2946/2001. 10. Απαγορεύεται η χρήση διαφηµιστικών τρυκ, γιατί η µαζική ρίψη τους συµβάλλει στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληµατικός ο καθαρισµός των φρεατίων.

∆εν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που έχουν διατεθεί, σύµφωνα µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου σε άλλους συνδυασµούς ή µεµονωµένους υποψηφίους.

Οι συνδυασµοί καθώς και οι µεµονωµένοι υποψήφιοι οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εµφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν µε την περισυλλογή των αφισών και τον καθαρισµό των χώρων από τις κολλητικές ουσίες κλπ.

Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν τοποθετήσουν οι συνδυασµοί, πρέπει να αποσυρθούν µε φροντίδα τους, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµέρα των εκλογών.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι δήµοι υποχρεούνται να τα απομακρύνουν ή να τα καταστρέψουν.

Στο επόμενο: Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019: Πόσα μπορούν να ξοδέψουν οι υποψήφιοι

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.