“Μαχαίρι” στα βαρέα και ανθυγιεινά: 166.000 εργαζόμενοι, λιγότεροι…

0
77

Σε αυτή θα υπάγονται 365.000 περίπου εργαζόμενοι από 531.000 που ήταν με βάση το σημερινό καθεστώς.

Περίπου 166.000 λιγότεροι εργαζόμενοι θα περιλαμβάνονται στη νέα λίστα με τα Βαρέα και Ανθυγιεινά που δημοσίευσε σήμερα το υπουργείο Εργασίας. Στα επαγγέλματα που πλέον δεν θα ασφαλίζονται ως βαρέα περιλαμβάνονται, οι ζαχαροπλάστες, οι κομμώτριες και οι πωλητές.

Του Γιώργου Καράμπελα

Αντίθετα στη λίστα προστίθενται οι νοσοκόμοι, οι αγρεργάτες, οι τεχνικοί τηλεόρασης και οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι. Η εφαρμογή του νέου καταλόγου ξεκινάει, αναδρομικά, από την 1η Νοεμβρίου και οι εργαζόμενοι που θα υπάγονται σε αυτόν υπολογίζονται περίπου σε 365.000 από 531.000 που ήταν μέχρι πρότινος.

Οι νέες κατηγορίες που βρίσκονται στη λίστα είναι, το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι στους βιολογικούς καθαρισμούς, οι αγρεργάτες που απασχολούνται θα θερμοκήπια και στους ψεκασμούς, οι εργάτες αλιείας, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι και τεχνίτες, οι τεχνικοί τηλεόρασης που εργάζονται με φορητές κάμερες.

Την ίδια ώρα εκτός λίστας βρίσκονται:

1. Το διοικητικό προσωπικό (υπάλληλοι γραφείων, επιστάτες, φύλακες, θυρωροί κλπ.)

2. Πωλητές στο λιανικό εμπόριο και στο χονδρεμπόριο

3. Ζαχαροπλάστες

4. Εισπράκτορες λεωφορείων, επιστάτες, σταθμάρχες κλπ.

5. Οδηγοί μικρών φορτηγών ως βοηθοί

6. Καμαριέρες

7. Κομμωτές – κομμώτριες, κουρείς

8. Ταμίες πολυδυναμικού super market

9. Οδηγοί ταξί εκτός Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης

10. Προσωπικό καθαριότητας σε γραφεία διοίκησης δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων που έχουν μόνιμη εργασία στο δημόσιο και τους οργανισμούς

11. Συντηρητές κτιρίων

Σύμφωνα με το υπουργείο, για τις παραπάνω ειδικότητες, οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2015 12 έτη ασφάλισης στα ΒΑΕ (3.600 ημέρες) παραμένουν στο ίδιο καθεστώς.

Τέλος, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου προαναγγέλλει το υπουργείο πως θα έχει επεξεργαστεί το σχέδιο ώστε να κατατεθεί ρύθμιση για την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου και της επαγγελματικής ασθένειας.

Αναλυτικά η Απόφαση:

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Τ.Δ/νση: Σταδίου 29

ΤΚ 10110

ΠΡΟΣ : Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)

ΚΟΙΝ: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3790/2009 (Φ.Ε.Κ , 143 Α’)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3863/2010 (Φ.Ε.Κ , 115 Α’) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις , ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
 3. Τις υπ αριθμ Αποφάσεις Φ80000/οικ2506/150/1-3-2011 (Φ.Ε.Κ 492, Β’) και Φ80000/6840/383/3-5-2011 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τις οποίες συστάθηκε και συγκροτήθηκε «Διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφαλίσεως.
 4. Το Πόρισμα της ως άνω Επιτροπής.
 5. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας όπως διατυπώθηκε στο πρακτικό της 14ης Συνεδρίασης της 27-10-2011.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Φ.Ε.Κ , 98 Α’)
 7. Τις διατάξεις του π.δ 372/1995 (Φ.Ε.Κ 201 , Α’) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ 213/1992 (Φ.Ε.Κ 102 ,Α’) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 8. Τις διατάξεις της αριθμ.2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234 Β’) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»
 9. Τις διατάξεις του π.δ 110/2011 (Φ.Ε.Κ 243 , Α’) , «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες , είναι οι παρακάτω ειδικά απαριθμούμενες:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιεία

Οι με οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία , μέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης μεταλλευτικών προϊόντων , της καμινείας και του εμπλουτισμού του μεταλλεύματος , όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, πλην των φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου

1Α) Επιχειρήσεις κατεργασίας του Ξηρού Ασβέστη.

Οι απασχολούμενοι στη φρύξη, κονιοποίηση του Ξηρού Ασβέστη.

2) Οικοδομικές και τεχνικές εργασίες

3) Τσιμεντοβιομηχανίες

Όλοι οι ασφαλιζόμενοι, βάσει των άρθρων 35-51 του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ εξαιρουμένων των όσων αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο γ αυτού.

Όλο το απασχολούμενο εντός του εργοστασιακού χώρου προσωπικό

4) Κατεργασία μαρμάρων Εργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας Τριβείς – ψήστες-μυλωνάδες – τροφοδότες

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό μαρμάρων καθώς και οι απασχολούμενοι στην παραγωγή – παρασκευή μαρμαροψηφίδων & μαρμαρόσκονης

5) Επεξεργασία στόκου γύψου Καολίνης – Τάλκ-Θηραϊκής γης

6) Κεραμοποιεία-πλινθοποιεία- αγγειοπλαστεία.

7) Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας

8 ) Βυρσοδεψία

9) Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών

Όλο το προσωπικό που απασχολείται εντός του εργοστασιακού χώρου ,εκτός των υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων και επιστατών

10) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και λοιπών μετάλλων

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός από 11) Υαλουργία διαλογείς, διακοσμητές, εφαρμοστές και καθαριστές σχηματοδοτικών μηχανών

Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την άρση βαρών, χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων για φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση αυτών

Εργατοτεχνίτες μεταφοράς, αποξηράνσεως, συντηρήσεως,δεματοποιήσεως & κατεργασίας των ακατέργαστων δερμάτων

Εργάτες σφαγής, εκδοράς, , καθαρισμού εντέρων και άκρων ζώων ή πτηνών εντός του χώρου των σφαγείων , εργάτες καθαρισμού των χώρων σφαγής

Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού μίγματος

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή

12) Βιομηχανία Παραγωγής Απορρυπαντικών

13) Παραγωγή διθειούχου άνθρακος

14) Παραγωγή ανόργανων οξέων

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή

15) Χημική Βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγώγων αυτού.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής ) και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή

16) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων

17)Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών φαρμάκων

18) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρμάκων και θειικού αργιλίου , καλλυντικών, αρωμάτων και κτηνιατρικών φαρμάκων

Όλο το προσωπικό που απασχολείται εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας ,εκτός των υπαλλήλων γραφείου

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας , εκτός των υπαλλήλων γραφείου

βιοτεχνίες επεξεργασίας

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό

19) Βιομηχανίες και οστών

οστών παραλαβής , διαλογής και μεταφοράς

20) Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες παραγωγής Οργανικών Χρωμάτων, βερνικιών και μελανών.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή και παρασκευή – εκτός των πακεταριστών – τεχνικοί και χημικοί

21) Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται σε εκκοκκιστήρια , κλωστήρια υφαντήρια , βαφεία , φινιριστήρια , σχοινοποιϊα , καναβουργία

α. Εκκοκκιστήρια βάμβακος

β. Κλωστήρια

γ. Υφαντήρια

δ. Βαφεία

ε.Φινιριστήρια

Χειριστές εκκοκκιστικών μηχανών και λίντερ

α) Εργατοτεχνίτες σκούτσερ – χαρτζίων – συρτών – κτενιστριών και προγνεστριών, κλώστριες και μπομπινούδες

β) Όλοι οι απασχολούμενοι στη νηματοποίηση και την επεξεργασία των συνθετικών ινών

Υφαντές-Υφάντριες (Βαμβακερών, μαλλίνων, ταπήτων κ.λ.π. ανεξάρτητα της πρώτης ύλης).

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή και απόπλυση υφασμάτων και νημάτων

Οι απασχολούμενοι στο κολλάρισμα , οι απασχολούμενοι στα μηχανήματα ΡΑΜΜΑ (κολλάρισμα , στέγνωμα, σιδέρωμα, περιτύλιγμα του υφάσματος).

Οι απασχολούμενοι σε αντίστοιχες εργασίες των κλωστηρίων και υφαντηρίων, καθώς και οι απασχολούμενοι, γενικά, στην πλύση και λεύκανση

στ. Σχοινοποιία

ζ. Καναβουργία

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης.Σιδερώτριες και διαλογείς ιματισμού απασχολούμενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά μισθολογική περίοδο.

22) Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια (πλην των οικειακού τύπου χωρητικότητας εκάστου μέχρι 20 κιλών) που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργιών

Οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται αποκλειστικά σε τριβεία

23) Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες παραγωγής ανοργάνων χρωμάτων.

Οι απασχολούμενοι σε σκούτσερ, λανάρα, αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση

24) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτών μολύβδου

25) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής πυριμάχων και οξυμάχων υλικών

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην επισκευή βιομηχανικών κλιβανίων και οι κτίστες

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό – χημικοί

26) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών υλών και πυριτίδων

26 Α) Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της ΑΕΕ Πυριτιδοποιείου – Καλυκοποιείου

Εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός του χώρου των τμημάτων Οβιδουργείου, Μηχανουργείου, Καλυκοποιείας , Αυτομάτων Μηχανημάτων ,Πριονίων ,ΠΕΨ (πίεσης εν ψυχρώ)

27) Οινοπνευματοποιία, Οινοποιία, Ποτοποιία ,Ζυθοποιία

Οι απασχολούμενοι στην πλύση δεξαμενών και στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακος

28) Προσωπικό επιχειρήσεων

Εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων απασχολούμενο σε αερολιμένες

29) Αεροπορική Βιομηχανία (κατασκευαστική-επισκευαστική)

Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου , εξαιρουμένων υπαλλήλων γραφείου , θυρωρών , φυλάκων επιστατών

30) Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί

Τεχνικοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που απασχολούνται στη συντήρηση κεραιών και εικονολήπτες εξωτερικοί με φορητές κάμερες.

31) Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, , Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών

Νοσοκόμοι, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών , Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία , καθαρίστριες

32) Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια

Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις

33) Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων

Σταυλίτες , νοσοκόμοι κτηνών , καθαρίστριες των σταθμών αναπαραγωγής ζώων , παρασκευαστές , επιμελητές πειραμάτων απασχολούμενοι αποκλειστικά στους σταθμούς αναπαραγωγής , απεντομωτές , σπερματολήπτες και σπερματεγχύτες

34) Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή και διαμόρφωση πλαστικών , πολυμερισμό πρώτης ύλης , αναμίξεως και μορφοποιήσεως πλαστικών υλών πολυινυλοχλωριδίου και πολυουρεθάνης

35) Καπναποθήκες

36) Καπνοβιομηχανίες

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού εξαιρουμένων των εμπειρογνωμόνων καπνού

Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου εργατοτεχνίτες εξαιρουμένων εμπειρογνωμόνων καπνού, επιστατών και υπαλλήλων γραφείου

37) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείου

Οι εργατοτεχνίτες τμήματος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος και οι σακιστές

38) Εταιρείες πετρελαιοειδών

39) Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίων

40) Διυλιστήρια πετρελαίων

41) Λιμενικοί χώροι

42) Ναυπηγεία

Οι απασχολούμενοι στον εργοστασιακό χώρο , εκτός από υπαλλήλους γραφείου , διακίνησης και διάθεσης καυσίμων

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός των εγκαταστάσεων εκτός υπαλλήλων γραφείου φυλάκων , θυρωρών και επιστατών

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός υπαλλήλων γραφείου , φυλάκων και επιστατών

Όλοι οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα ή επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πλοία και γενικότερα εντός των χώρων των μονίμων , πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγικών κλινών

Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Όλο το προσωπικό το απασχολούμενο εντός του χώρου ιχθυόσκαλας εκτός Διευθυντών

43) Κ.Π.Ε Δημόκριτος της Ε.Ε.Α.Ε και Διοικητικών Υπαλλήλων

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους χώρους ψύξης προϊόντων

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο χώρο παραγωγής

45) Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος

46)Τυροκομεία

47) Αλλαντοποιϊα

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στους θαλάμους ψήσεως, βρασμού και καπνίσματος , καθώς και στα ψυγεία για τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αλλαντοποιίας
Οι απασχολούμενοι στα τμήματα μείγματος
48) Παραγωγή υαλοβάμβακα  βακελίτη, κλιβάνων , μηχανής ινοποίησης ΤΕΙ παραγωγής

49) Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών

Οι απασχολούμενοι σε εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμίαντου και υλικών που περιέχουν αμίαντο

50) Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές

51) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων Οι εργαζόμενοι στους θαλάμους και και συναφών ειδών προθαλάμους ψύξης προϊόντων

Οδηγοί βαρέων φορτηγών άνω των 3.5 τόνων , λεωφορείων , πούλμαν, οχημάτων σταθερής τροχιάς , οδηγοί ταξί νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης , οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων , καθαριστές λεωφορείων

52) Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος

53) Αμαξοποιία

54) Στρατιωτικές Υπηρεσίες

Χειριστές αντλιών σκυροδέματος και βοηθοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων με αναμικτήρα μεταφοράς σκυροδέματος , εργάτες πρέσας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής σκυροδέματος

Όλοι οι απασχολούμενοι στο χώρο παραγωγής , εξαιρουμένων των απασχολούμενων στο σέρβις αυτοκινήτων

Πυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές

55) Παραγωγή χυτοπρεσσαριστών αντικειμένων

Οι απασχολούμενοι στο τμήμα των σπαστήρων

56)Βιομηχανία κρέατος

57) Χημική Βιομηχανία

58) Υπηρεσίες Υγιεινής – Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή, συντήρηση και καθαρισμός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε λειτουργία

Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάμων καθώς και εντός των θαλάμων επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμού κ.λπ)

Όλοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή εκτός των απασχολούμενων στην αποθήκευση πρώτων υλών και διαλυτών των χημικών βιομηχανιών

59) Παρασκευή αλιπάστων

καθώς και αντλιοστάσια ακαθάρτων υδάτων), εργάτες αποκομιδής, διαλογής, επιστασίας εντός ΧΥΤΑ και καταστροφής απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων, οδοκαθαριστές ,εργαζόμενοι αποκλειστικά σε συνεργεία συντήρησης & καθαρισμού αυτοκινήτων καθαριότητας, εργάτες ψεκασμού εστιών μόλυνσης ,εργάτες αφοδευτηρίων, νεκροπομποί και εκταφείς νεκρών, καθαριστές οστών, σταυλίτες ,εργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης, εργαζόμενοι στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας και στα τμήματα εσχάρωσης και εξάμμωσης της Ακροκέραμου Κερατσινίου , οι απασχολούμενοι στα αντλιοστάσια λυμάτων βιολογικών καθαρισμών

Όλο το απασχολούμενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό

60) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες σπορελαιουργίας , πυρηνελαιουργίας , ελαιουργίας και σαπουνοποιίας

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα τμήματα παραγωγής

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η’ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ

1. Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών και υγρών καυσίμων

2. Ματσακονιστές

3 .Υφαλοχρωματιστές

4.  Συντηρητές   καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων

5.   Αλιεργάτες

6.   Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων

7.   Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατώτερης των 4 βαθμών Κελσίου

8.   Χημικοί, (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων), εργοδηγοί χημικοί, βιοχημικοί

9.    Νυχτοφύλακες

10.   Λιθοξόοι

11.   Δύτες – Σπογγαλιείς

12.    Εργάτες φορτηγίδων

13.     Κατασκευαστές τσιμεντοπλίνθων, τσιμεντοστύλων, τσιμεντοσωλήνων, πλακών από τσιμέντο

14.   Ανελκυστές , καθελκυστές νεωρείων

15.   Υποδηματοποιοί – Υποδηματεργάτες

16.    Ψήστες

17.   Λατζέρηδες

18.    Σερβιτόροι με νυχτερινή απασχόληση (απασχολούμενοι τουλάχιστον 3 ώρες μεταξύ της 10ης βραδινής και της 6ης πρωινής της επόμενης μέρας)

19.    Αδειούχοι , πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί Μηχανικοί , συντηρητές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων , εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων

20.    Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων

21.    Αποκλειστικώς απασχολούμενοι δια μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)

22.    Αρτεργάτες – Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)-Μυλωθροί

23.    Καθαριστές – Καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση , πλην εκείνων που απασχολούνται σε:

 1. γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος , καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις ,οργανισμούς και Α.Ε και έχουν εργοδότες τους ως άνω αναφερόμενους φορείς
 2. γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

24.    Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) – Ρητινοσυλλέκτες

25.     Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στα συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΟΣΥ Α.Ε και Ο.Α.Σ.Θ.

26.    Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων , απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών , υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών

27.    Νεκροπομποί

28.    Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων , εργοταξίων κ.λπ

29.    Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων

30.  Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου

31.    Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι άδειας που απασχολούνται σε εργοστάσια, μονάδες παραγωγής και εργοτάξια

32.             

 1. Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναέριων και υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (άνω των 66000 νΟΙΤ), γομωτές -πυροδότες
 2. Οι απασχολούμενοι στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (εναερίτες και υπογείτες κατηγορίας Τ4Α)
 3. Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και οι εργαζόμενοι εντός φρεατίων (μουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών εταιρειών
 4. Συντηρητές κεραιών Στρατιωτικών Μονάδων που απασχολούνται στο αντικείμενο αυτό κατά κύριο λόγο

 

33.    Οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα θερμοκήπια

34.     Ασφαλτοτεχνίτες      οδοποιίας στα έργα κατασκευής του οδικού δικτύου και στις οικονομικές μονάδες παραγωγής ασφάλτου

35.    Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλτοδιανομής

36.    Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού

37.    Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων

38.    Μηχανοξουλουργοί, χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων , κουφωμάτων , παρκετών και λοιπών ειδών από ξύλο

Η Απόφαση αυτή ισχύει από 1/11/2011

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.