Τα πάντα για το νέο βαθμολόγιο στο Δημόσιο

0
48

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν θα κρίνονται ικανοί ή αποδοτικοί, δεν θα ανέρχονται σε υψηλότερες διοικητικά θέσεις, σύμφωνα με το νέο βαθμολόγιο του Δημοσίου που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας. Η στασιμότητα στον ίδιο βαθμό θα σημαίνει, όμως, και μισθολογική καθήλωση, καθώς εισάγεται άμεση σύνδεση βαθμού και μισθού.

Ειδικότερα οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης – Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) – κατατάσσονται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής :

Βαθμός Α

Βαθμός Β

Βαθμός Γ

Βαθμός Δ

Βαθμός Ε

Βαθμός ΣΤ

Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς 1ο  και 2ο και αμείβονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο Βαθμός ΣΤ  και καταληκτικός, ο Βαθμός Α για την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο Βαθμός Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθμός Γ για την ΥΕ κατηγορία.

Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ.

Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε.

Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, που διενεργείται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψη:

α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα:

αα) η απόδοσή του που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας και,

ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία,

β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων υπαλλήλων

γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο Βαθμό.

Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, η απόδοση του κρινόμενου υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστημα αξιολόγησης. Προκειμένου για την προαγωγή από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον.

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά  του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο.

Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινομένων, ως εξής:

Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων

Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων

Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων

Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 60% των κρινόμενων υπαλλήλων

Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 20% των κρινόμενων υπαλλήλων

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εκτίμηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόμενα ποσοστά μπορούν να καθορίζονται διαφορετικά. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόμενα δύο έτη.

Επίσης προβλέπεται χρόνος που απαιτείται να διανυθεί σε κάθε βαθμό για προαγωγή στον επόμενο.

Στο πεδίο εφαρμογής του νέου συστήματος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ):

 α) του Δημοσίου,

β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β΄ βαθμού,

γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ),

δ) οι εκπαιδευτικοί,

ε) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας,

στ) οι κληρικοί και διάκονοι,

ζ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,

η) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της και

θ) οι υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών

ι) οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,

ια) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε),

Θεσμοθετείται παράλληλα ποσόστωση στον αριθμό των υπαλλήλων, που θα προάγονται από τον ένα βαθμό στον άλλο και βάσει της οποίας μόνον δύο στους δέκα υπαλλήλους θα περνούν στον ανώτατο, πρώτο βαθμό. Με το νέο βαθμολόγιο οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης θα κατατάσσονται, αντί για πέντε που προβλέπονται σήμερα, σε έξι συνολικά βαθμούς (από τον βαθμό ΣΤ’ σε Ε’, Δ’, Γ’, Β’ και Α’).

Ωστόσο, στον βαθμό Α’ θα μπορούν να ανέρχονται μόνον οι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ενώ καταληκτικός βαθμός για υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο Β’ και για τους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ο βαθμός Γ’. Οι προαγωγές θα διενεργούνται από τα υπηρεσιακά συμβούλια μία φορά το χρόνο και προβλέπονται αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης των υπαλλήλων. Ειδικότερα, βαρύνουσα σημασία αποκτά η απόδοση κάθε υπαλλήλου, η οποία θα μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης συγκεκριμένων στόχων, τις διοικητικές ικανότητες του και τη συμπεριφορά στην υπηρεσία.

Σε περιπτώσεις που ο υπάλληλος λάβει αρνητική κρίση για προαγωγή, θα χάνει το δικαίωμα συμμετοχής σε νέες κρίσεις για τα επόμενα δύο έτη. Η απόκτηση του ανώτερου βαθμού Α’ συνδέεται και με τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάποιος θέση προϊσταμένου – γενικού διευθυντή, διευθυντή ή τμηματάρχη – που θα συνοδεύεται με υψηλότερες αμοιβές.

«Το κράτος οφείλει να αξιολογεί και να αμείβει τους πλέον ικανούς, οφείλει να αξιοποιεί τους καλύτερους στις θέσεις ευθύνης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέππας. Μία από τις καινοτομίες του νέου βαθμολογίου είναι και η πρόβλεψη για ανοιχτή προκήρυξη για τις θέσεις προϊσταμένων, όπου θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου και όχι μόνον της οικείας υπηρεσίας όπου προκηρύσσεται η θέση.

Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος και για μαζικές μετακινήσεις εργαζομένων με κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς θα χαρακτηρίζονται πλέον «κρατικοί υπάλληλοι» και όχι υπάλληλοι κάποιου φορέα.

Πηγή: Τα Νέα online

Σχόλια Facebook

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.